පාසල් දැක්ම

ගුණ නැණ පිරි සංවේදී සිසු කැළක් දැයට දායාද කිරීම

...............................................................


මෙහෙවර

දම්පල් විදුබිමට පිවිසෙන සිසු දරුවන් ජාතික අධ්‍යාපන අරමුණුවලට යමින් 21 වන සියවසේ අභියෝග ජය ගතහැකි වූ ද, ජීවිතය දෙස සමබරව දැකිය හැකි විෂයානුබද්ධ නවීන විද්‍යාත්මක දැනුම මෙන් ම කුසලතාවලින් හෙබි වූ ද, ගුණගරුක ශික්ෂාකාමී, නිර්මාණශීලී වූ ද, ප්‍රජා  සම්බන්ධතා හා පොදු ජාතික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහාත්, ජාති හිතෛෂී, පරිසර හිතකාමී වූ දරුවන් සමාජගත කිරීම සඳහා නිරතුරුවම පාසල දිශාගත කිරීම අපගේ මෙහෙවර වේ.