21 වන සියවසේ අභියෝග ජයගත හැකි අනාගත පරපුරක් නිර්මාණය කිරීමේ පෙර දැක්මක් සහිතව වත්මන් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව නිවැරදිව මෙහෙය විය යුතුය. එහිදී තොරතුරු තාක්ෂණය හා ජාත්‍යන්තර භාෂාව පිළිබද සිසු දරු දැරියන්හට මනා අවබෝධයක් ලබා දීම අනිවාර්ය බව වර්තමානයේ අපට අසන්නට දකින්නට ලැබෙන යම් යම් සංසිද්ධීන් වලින් මනාව පැහැදිලි වේ.

                   ද්විතික පාසලක් බවට පත් වූ මෙම පාසලට ලැබුණු නවීන පහසුකම් යටතේ අප සිසු දරු දැරියන් දිනෙන් දින ඉදිරියටම ගමන් කරන බව පෙනෙන්නට ඇත. තොරතුරු තාක්ෂණය හා ජාත්‍යන්තර භාෂාවෙන් පෝෂණය වූ මෙම පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ද උසස් රැකියා වල නිරත වීම අපට මහත් ආඩම්බරයකි.

                   අප පාසලේ සිසු දරුදැරියන්ගේ අනාගතය තවතවත් බැබලේවා යි ප්‍රර්ථනා කර සිටිමි.